'SOCIAL EVENING 1989' De baten van de donateursdag, de verkoop van de gelegenheidsenveloppen en de fijne extra bijdragen van enkele donateurs is zodanig geweest dat we de kosten van bijvoorbeeld de electronische presentatie van het schietstoelgebeuren en een volledig uitgeruste houtschaafmachine zonder kleerscheuren op ons hebben kunnen nemen. Hiermede en nog met andere dingen hebben we het museum goed gesteund. Dit jaar zouden we de opvolger van overste Boon graag eenzelfde steun willen geven. Vandaar mijn oproep om de bijgesloten acceptgiro niet te laten liggen voor misschien wat later, want dan wordt hij vaak verder vergeten, zoals een dertigtal donateurs dit hebben gedaan. Van hen, die door mij daarop attent zijn gemaakt, graag voor dit jaar een dubbele bijdrage! De enkele donateurs wiens bijdrage voor 1990 al is geboekt, krijgen routinematig ook een acceptgiro, die niet behoeft te worden ingevuld, hoewel een extra bijdrage steeds bijzonder welkom blijft. U allen nog de beste wensen voor het nieuwe jaar toegewenst. P.S. Een nieuwe donateurskaart betekent niet dat U al betaald heeft! Op dinsdag 28 november 1989 vond op uitnodiging van de Directeur van het Militaire Luchtvaart Museum de traditionele (museum) jaarafsluiting plaats. Naast de vrijwillige medewerkers en het winkelpersoneel van 'De Brik' waren een aantal relaties van het museum uitgenodigd. In totaal waren er ca. 100 personen aanwezig. In zijn openingswoord stelde de Directeur, Lt. Kol. Boon, vast dat dit zijn laatste Social Evening zal zijn. Immers per 1 januari j.l. heeft hij de dienst verlaten. Het verheugde hem daarom bijzonder, zijn opvolger, de Lt. Kol. Botma aan de aanwezigen te kunnen voorstellen. Ondanks dat in het afgelopen jaar tot 1 september alleen de Snijders-hal open was, na die datum was de totaal gerenoveerde Vreeburg-hal eveneens voor het publiek toegankelijk, zal het bezoekers aantal ook dit jaar de 100.000 passeren; in de komende weken dienen nog slechts 2.000 bezoekers de poort van het Museum te passeren om dit aantal vol te maken. Volgens de Directeur moet dat lukken mede gezien de expositie. Lt. Kol. Boon blikte met voldoening terug op het afgelopen seizoen, waarin veel werk als gevolg van de renovatie is verzet. De steun van de Stichting was daarbij onontbeerlijk o.a. door het financie ren van de 'Bail-Out'! Vervolgens memo reerde de Directeur zijn nu bijna ten einde zijnde directeurschap. Hij sprak daarbij de hoop uit, dat in de toekomst zijn opvolger met hetzelfde plezier zich aan deze taak zal wijden. Na het welkomstdrankje, waarbij vele herinneringen aan het afgelopen sei zoen werden opgehaald, zetten de aan wezigen zich aan de eveneens traditionele rijsttafel. In tegenstelling tot andere jaren, waarin deze happening plaats vond in de expositieruimte, waren er nu sfeervol gedek te tafels in de Snijders-hal. Onder het toeziend oog van de aanwezige vliegtuigen lieten de gasten hun rijsttafel, al dan niet voorzien van 'alcoholvrij bier', bijzonder smaken. Ook voor deze avond was een verzoek tot de Stichting gericht om mede te helpen de financiële eindjes aan elkaar te knopen, hetgeen door de penningmeester, Ir. H. Doppenberg, werd gehonoreerd met een bijdrage vanuit de Stichtingskas. Bij het naar huis gaan werden de gasten verrast door de winterse temperatuur buiten, hetgeen tot gevolg had dat de autoruiten schoon ge krabd dienden te worden. HJ. de Jong 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 9