Het museumseizoen is weer begonnen Op 30 maart j.l. werd tijdens een openingsceremonie in de ir. Vreeburghal, het Militaire Luchtvaart Museum weer voor het publiek opengesteld. Met in zijn gehoor vele medewerkers en relaties van het museum, gaf de Directeur MLM, Luitenant-Kolonel M. Botma, een overzicht van de evenementen die dit jaar weer voor het museum op het programma staan. De thema-expositie 'De Militaire Luchtvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog in Groot-Brittannië 31 mei 1940-9 mei 1945' en de presentatie van een Seahawk en de overdracht van het MLD-vaandel vallen daarbij in het oog. In zijn toespraak ging de Directeur MLM ook in op de vernieuwingen die in de achterliggende sluitingsperiode dank zij een grote inspanning van het personeel zijn gerealiseerd. De Vreeburghal heeft daarvan - aansluitend op de verleden jaar plaatsgevonden ingrijpende renovatie - in het bijzonder geprofiteerd. Onder de aanwezigen bevond zich de vrijwel voltallige groep van vrijwilligers van onze stichting die de museumshop bemand. Zij kregen terecht de gelegenheid om als eersten de opening van de nieuwe Brik bij te wonen. Met groot enthousiasme namen zij bezit van hun nieuwe werkterrein, nadat ik het genoegen had de shop voor geopend te verklaren. Het lijdt geen twijfel dat de nieuwe Brik met zijn zeer moderne en efficiënte vormgeving en inrichting die uitstekend passen in de opzet van de Vreeburghal, een grote aanwinst voor het museum vormt. Voor onze medewerkers zal de winkel stellig een prettige en doelmatige werkomgeving zijn die hun inzet en geestdrift zal stimuleren. De goede presentatiemogelijkheden van de Brik zullen, meer dan voorheen, de bezoekers noden om iets te kopen van het ruime assortiment luchtvaartartikelen. De Brik nieuwe stijl kan zo een nog grotere bijdrage leveren aan de fondsenwerving en daarmee aan de ondersteuning van het MLM die onze vriendenkring zich ten doel stelt. Gaarne wil ik de Directie Gebouwen, Werken en Terreinen van het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Luchtmacht en het personeel van het MLM dank zeggen voor hun aandeel in het tot standkomen van het museum-shop project. Onze Stichting heeft daaraan een flinke financiële bijdrage geleverd. Daarnaast spendeerden onze vrienden G. Mulder en H. IJsbrandij veel tijd en aandacht aan het project; daarvoor onze grote waardering. Ik sluit af met de wens dat het een interessant en succesvol museumseizoen 1990 mag worden! H. Dieters 3 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 3