amidjojo. De expositie behelst schitterende werken van de inmiddels bekende kunstenaar Louis Nagelkerke. Zijn werken zijn voornamelijk uitgevoerd in pastel en acryl op grote formaten, waardoor zijn bezetenheid het meest tot zijn recht komt. Zijn werken zijn voornamelijk geïnspireerd door het nobele en mystieke karakter van de oosterling en in het bijzonder oosterse dansers en danseres sen op het godeneiland Bali. Speciaal voor de expositie in het museum heeft hij een zestal extra werken gemaakt die zijn visie weergeven op het aspect luchtvaart. Een expositie op een hoog niveau die gezien mag worden, hetgeen mogelijk is tot en met 3 januari 1992. TUSSEN KUNST EN KITS Het programma 'Tussen Kunst en Kits' van de AVRO wordt op 9 december opgenomen in het museum en zal veel mensen naar het museum doen afreizen. De Ir. Vreeburghal wordt ingericht als ontvangsthal voor de vele bezoekers om ze van daaruit te begeleiden naar de Snijdershal, waar tien informatie punten worden ingericht en waar de diverse specialisten hun waarde-oordeel zullen vel len over de aangeboden waar. I n het voorjaar 1992, nog voor de heropening van het museum, wordt het programma op TV uitgezonden, voorafgegaan door een pro motiefilm over het museum. Een stuk PR derhalve dat wij goed kunnen gebruiken. ALOUETTE II Op dit moment zijn de onderhandelingen met het Belgische Luchtvaartmuseum in een vergevorderd stadium inzake het verkrijgen van een helicopter Alouette II. Het vliegtuig is gezien de constructie en bouw een juweel tje en uitermate geschikt voor een perma nente tentoonstelling voor het publiek. De Koninklijke Luchtmacht heeft, nadat de 'Search and Rescue/Tactical Air Rescue' was opgericht, zes helicopters van het type Alouette II aangeschaft en werd operationeel ingezet vanaf de eilanden Terschelling en Vlieland. Naast de KLu-taak werden de helicopters ook vaak ingezet voor het tran sport van zieken en gewonden van de eilanden naar ziekenhuizen op het vaste land. In 1960 werden twee helicopters getranspor teerd naar Biak (Nieuw Guinea) waar ze eveneens werden belast met SAR/TAR taken i.v.m. de dreigende oorlogssituatie aldaar. Het bestand helicopters in Nederland werd met twee uitgebreid. In 1965 werd de Alouette II vervangen door de modernere Alouette III. DORNIER DO-24T In het voorjaar van 1990 brachten de voormalige conservator, de heer Glerum en ik een bezoek aan het RAF Hendon muse um, i.v.m. voorbereidingen voor een ten toonstelling over Nederlanders in de RAF. Naar aanleiding van het aldaar geëxposeerde vliegtuig de Dornier Do-24T, uitgevoerd in Spaanse kleuren, bleef de conservator aan dringen op een definitieve uitspraak van het museum inzake de uiteindelijke bestem ming van het vliegtuig. Uiteindelijk werd toegegeven dat het vlieg tuig historisch gezien in Nederland hoorde, maar een uitspraak werd toen niet gedaan. Na een recentelijk bezoek van de vlagofficier van de MLD, de commandeur Schuurman, bleek dat men inmiddels had besloten de Dornier uit de permanente collectie te verwijderen in verband met een grote reor ganisatie en zuivering van de collectie. Mede naar aanleiding van ons bezoek en op aandringen van de Cdr. Schuurman besloot men uiteindelijk de Dornier Do-24T in bruikleen te geven aan het Militaire Lucht vaart Museum. Inmiddels is personeel van de bergings- dienst, de MTGKLu en de Koninklijke Marine in Engeland geweest om te onder zoeken op welke wijze het transport moet worden uitgevoerd. Naar het zich nu laat aanzien is het transport uitvoerbaar. De voorlopige planning is dat het vliegtuig wordt gerenoveerd en geschilderd op het Marine vliegkamp Valkenburg en daar zal blijven tot na de viering van 75 jaar MLD, waarna het vliegtuig wordt overgebracht naar de Ir. Vreeburghal; een voorwaarde van 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 4