1992 Op weg naar een wereld vol verandering Indejanuari 1991 Nieuwsbrief bestempelde ik dat jaar als één van spanning. Welnu, aan die spanning heeft het ons in de afgelopen 12 maanden niet ontbroken. Om te beginnen, het ontbranden van de strijd in het Midden Oosten. Geïnteresseerden in de evolutie van luchtstrijdkracht zullen het optreden daarvan in dit conflict geboeid hebben gevolgd en hebben kunnen constateren dat de derde dimensie een zeer dominerende rol heeft gespeeld. Een ontwikkeling die in de geschiedenis van de militaire luchtvaart te zijner tijd zeer zeker uitgebreid aan de orde zal komen. Dan, nog vlak voor de jaarwisseling, het beklinken na vrijwel exact 70 jaar, van het einde van de Unie van Sovjet Republieken. Het hoogtepunt in de politieke en economische afgang van een wereldmacht. Maar ook de onderstreping van het einde van het tijdperk van de koude oorlog. Een, naar het zich laat aanzien, ontwikkeling die nieuwe politieke en militaire verbanden in het vooruitzicht stelt. Daarin zullen de luchtstrijdkrachten met nieuwe taken en andere operatie-gebieden worden geconfronteerd daarmee; nieuwe hoofdstukken toevoegend aan de geschiedschrijving. Voor de afspiegeling op lange termijn van deze ontwikkelingen in het Militaire Luchtvaart Museum dient een solide basis aanwezig te zijn. Dit betekent een voortgezet streven naar uitbreiding van de huidige historische collectie en het verkrijgen van de daarvoor nodige faciliteiten, ook infrastructureel. De realisatie van een derde expositiehal ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het MLM in 1993 zou hierbij een fraaie doelstelling zijn! Voor onze stichting geldt in ieder geval geen verandering van beleid en werkzaamheden maar een krachtige voortzetting van waar we nu al mee bezig zijn. Voor uw aandeel daarin gedurende het afgelopen jaar hartelijk dank. Uw inspanning als deelnemer aan het vrijwilligerswerk van de stichting in het museum of als donateur in de promotie van onze vriendenkring, is essentieel voor de steun die wij aan het MLM kunnen geven. Laat de verandering voor ons dan zijn dat in 1992 nog betere resultaten dan voorheen worden geboekt. Ik wens u een goed en gezond 1992 toe. H. Dieters 3 utUMUnmw,. EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 3