75 JAAR VLIEGENDE MARINE donateurschap van onze vriendenkring had geleid. Dientengevolge greep het bestuur de bijzondere gebeurtenis op 30 mei aan om Fiets naast felicitaties het donateurschap aan te bieden. Het bewijs hiervan vervat in een fraaie oorkonde werd hem op zeer toepasse lijke wijze overhandigd door een, op een vooroorlogse model dienstfiets gezeten, luid bellende militair van het Regiment Wielrij ders. Onder grote hilariteit meldde hij zich stram in de houding, zeer correct met de bescheiden bij onze nieuwe donateur. Mis schien waande die zich weer heel even terug in de jaren twintig! De avond van de 30ste mei 1992 zal Fiets van Messel zonder twijfel nog lang heugen. Wij wensen dat hij dit in goede gezondheid, actief en gevat als altijd, met zijn familie en zijn vele vrienden mag doen. Als donateur hopen wij hem met al zijn ervaringen, activiteiten, herinneringen en anecdotes uit zijn vliegerloopbaan, nog dikwijls te mogen ontmoeten. H. Dieters Alhoewel er begin juni op de marinevliegkampen De Kooy en Valkenburg een indrukwekkende Jubileum Open Dag werd gehouden, is 18 augustus a.s. de feitelijke 'verjaardag' van de Marine Luchtvaartdienst. Op het vliegkamp Valkenburg zal de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten op die dag een officiële receptie houden. De dag ervoor is er een reünie voor al het huidige en voormalige MLD-personeel. Bij die gelegenheid zal eveneens een gedenkteken worden onthuld en het jubileumboek aan de bezoekers worden gepresenteerd. Voorts zal op 14 september in het MLM de expositie 'VliegendeVvaartuigen, varende vliegtuigen' worden geopend. Een onder deel daarvan is de gerestoreerde Brits/ Spaanse Dornier Do 24. De Seafury, die tot nog toe in de collectie van het Aviodome was opgenomen, zal t.z.t. eveneens in het MLM te zien zijn. Tenslotte zullen ook de Natio nale Kampioenschappen Modelbouw van 17 t/m 25 oktober a.s. in ditzelfde museum plaats gaan vinden, met als thema '75 Jaar MLD'. Voor de officiële oprichting was men onder de rook van Amsterdam al begonnen met de bouw van de vliegkampen Schellingwoude, De Mok op Texel, De Kooy bij Den Helder en het Zeeuwse Souburg. Op deze histori sche plekken begon de MLD haar geschie denis. Terwijl op 28 juli 1914 op het vliegveld Soesterberg de eerste maritieme Farman F- 22 arriveerde. Op de bakermat van de Nederlandse luchtvaart, werden door de LVA de eerste marinevliegers opgeleid. Zo behaalden in 1915 een viertal zee-officieren hun militaire vliegbrevet. In de zomer van 1917 zijn de in Zweden bestelde Thulin één- en tweezitters aangekomen en in het daarop volgende najaar de Glenn Martin R en S watervliegtuigen. Naast de officiële aankopen kreeg men tijdens de eerste wereldoorlog de beschik king over zestien geïnterneerde marine vliegtuigen, waaronder verschillende Duitse Friedrichshafens, maar ook Amerikaanse en Britse watervliegtuigen. In april 1918 werd bij Rottummeroog een Hansa-Branden burg W-12 'gevangen', die zo goed beviel dat Van Berkels Patent - ooit vooraanstaand fabrikant van weeg- en snijapparatuur - opdracht kreeg dit type in licentie te gaan 5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 5