Dornier DO-24 De vliegtuigen van het Militaire Luchtvaart Museum Dornier definitief (voor tenminste 40 jaar) vastgelegd in het Militaire Luchtvaart Muse um. Namens de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum bood de Over ste Botma de Minister een aandenken aan van deze plechtigheid in de vorm van een anker met foto van een Dornier, zodat, mocht de Minister niet in staat zijn op dat moment het museum te bezichtigen, hij daardoor werd herinnerd alsnog een af spraak daarvoor te maken. Na de overdracht van de Dornier volgde een tweede Dornier overdracht. Door de Stich ting Vrienden werd een schilderij aange kocht van Lam van 't Hof, voorstellende de Dornier Do 24 'X-24' in de start. Dit schilderij werd door de Gen. Maj. b.d. H. Dieters, voorzitter van de Stichting, aange boden aan de directeur van het museum, zodat, mocht de echte Dornier ooit uit het museum vertrekken, dit schilderij de ge dachten aan de Do 24 levend houdt. Tevens bood hij de Minister van Defensie, de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten en de Vlagofficier Marineluchtvaartdienst een map aan, inhoudende fotomateriaal en histori sche gegevens van de Dornier Do 24. HGB De luitenant-kolonel M. Botma overhandigt de Minister van Defensie, Zijne Excellentie A.L. ter Beek, het aandenken van de Stichting Vrienden van het M.L.M. Toen omstreeks 1934, de vanaf 1926 bij de Marineluchtvaartdienst in gebruik zijnde Dornier Wal, gezien de ontwikkelingen in die tijd, technisch en militair verouderd was, nam men voor deze binnen enkele jaren te vervangen. Gezien deze ambitieuze plannen werd nog datzelfde jaar begonnen met het opstellen van de eisen waaraan de nieuwe vliegboot moest voldoen. Het nieuwe type moest drie motoren bezit ten, daar het bij de tweemotorige Dornier Wal als nadeel werd ervaren, dat bij uitval van één der beide motoren niet kon worden doorgevlogen. Het moest voldoende motorvermogen be zitten om gedurende langere tijd tot in de verste uithoeken van de Archipel zijn taak te kunnen uitvoeren. Daar een vliegtuigbemanning soms twee tot drie maanden de Archipel doorkruiste, werden hoge eisen gesteld aan de accommo- 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 8