Tweede penningmeester Donateursdag 1994 Het bestuur is accoord gegaan met het aanstellen van een tweede penningmeester, die aller eerst de ledenadministratie zal overnemen. De heer Franz H. Wiechmann, die net bij de KLM met pensioen is gegaan, heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld. Hij beschikt over een computer en zal deze administratie met verve kun nen verrichten. Nieuwe acceptgiro's voor de bijdrage van 1995 zijn inmiddels gedrukt en wor den U begin januari 1995 toegezonden. De Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum heeft dan postgironummer 46987 in Amstelveen en het banknummer aldaar is geworden 30.23.61.413. De oude num mers in Uden blijven natuurlijk bestaan. Mocht U daarop al hebben gestort, dan komt het toch in de administratie van Franz Wiechmann. Dop. Zaterdag 19 november 1994 was het weer zover, velen hebben er naar uitgekeken: de Dona teursdag 1994. Reeds vroeg waren de eersten al gearriveerd en ook dit jaar was het aantal belangstellenden groot, zo'n 180 deelnemers hadden zich aangemeld. Wederom een bewijs, dat de Donateursdag bij velen in de smaak valt. Zoals gebruikelijk werden de aanwezigen, na de koffie en de cake, welkom geheten door de voorzitter van de Stichting Gen.Maj.b.d. H. Dieters en de directeur van het Militaire Lucht vaart Museum Lt.Kol. M. Botma. Gen. Dieters memoreerde de activiteiten die de Stichting momenteel aan de dag legt. Op de belangrijkste punten werd door hem uitgebreid ingegaan, m.n. op het initiatief van de Stich ting een beleidsplan voor het MLM op te stellen en het initiatief een replica van de Fokker C.X te bouwen. Door de Lt.Kol. Botma werd teruggekeken op de mutaties in de collectie en de museumactivi teiten van het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar het komende jaar. De belangrijkste acti viteiten in 1995 zullen zijn de door de musea te organiseren 50-jarige bevrijdingsmanifestatie eind april - begin mei op de vliegbasis Soesterberg. Uitgebreid werden de per manifestatiedag centraal staande onderwerpen behandeld. Daarna was er gelegenheid het museum (opnieuw) te ontdekken. Gezien het aantal mutaties in het afgelopen jaar was dit voor velen weer een openbaring. Na de uitgebreide lunch, in keurig verzorgde dozen, kon worden begonnen met het middag programma. Dit stond geheel in het teken van de helicopter. Als eerste spreker vertelde Dr M.S. Kamminga, oud directeur KLM Helicopters, aan de hand van uniek filmmateriaal, over de ontwikkeling van de helicopter. Zijn boeiende uiteenzetting gaf menigeen kijk op een, veelal niet gekende, technische ontwikkeling naast het "gewone" vliegmachien. Als tweede spreker in het middagprogramma werd het woord gegeven aan Kolonel A.C. Tjep- kema, commandant GPH, over de aanschaf van nieuwe helicopters voor de Koninklijke Luchtmacht. Deze unieke briefing heeft bij menigeen een bijzondere indruk achtergelaten: het is nu volkomen duidelijk hoe de KLu straks de helicopters in haar organisatie denkt in te passen. Door de intensieve behandeling van de onderwerpen vond de sluiting van de Donateursdag 1994 iets later plaats dan was aangekondigd. 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 6