ORGANISATIE MLM. In juni 1995 is liet zogenaamde rapport Hartog gepresenteerd aan de LU MARA. Daarbij kwam onder andere aan de orde dat in de organisatie, zoals die was aanbevolen door de Werkgroep Jacobs, in 1991 negen functies waren opgenomen die het predikaat, datum van verval (DVV) 1996. had den meegekregen. De bedoeling daarvan was om gedurende een aantal jaren met de voorgestelde organisatie te functioneren om daarna, na een grondige evaluatie, de definitieve organisatie vast te stellen. Dat laatste heeft nimmer plaatsgevonden hetgeen impliceert dat het personeel geplaatst op die DVV stoelen sedert 1 januari 1996 geen zekerheid heeft inzake zijn of haar toekomst. Tot op de dag van vandaag is geen zekerheid verkregen over de formeel vastgestelde organisatie van het museum waarvan wordt verwacht, en terecht, dat het op een professionele wijze functioneert. Tot ziens op de Donateursdag op 16 november 1996. V/. Bot ma. Directeur Militaire Luchtvaart Museum Jaarverslag 1995 Dit jaar verscheen er door omstandigheden geen JAARVERSLAG 1995 betreffende de aktiviteiten in 1995 in het Militaire Luchtvaart Museum. Door de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum werd wel een JAARVERSLAG 1995 opgemaakt. Dit jaarverslag werd in beperkte oplage verspreid. Op de DONATEURSDAG, zaterdag 16 november a.s. zullen exemplaren hiervan voor belangstel lenden verkrijgbaar zijn. Donatie 1997 Daar de huidige minimum bijdrage practisch geheel wordt gebruikt voorde Nieuwsbrief, is door het bestuur van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum besloten de minimum donatie voor 1997 te verhogen tot f30,— en de donatie voor het junior-donateurschap tot f 15,-. Uiteraard blijven hogere donaties te allen tijde zeer welkom. 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 6