dat dit project zonder de financiële en materië le steun van sponsors, donateurs en andere vrij willigers niet realiseerbaar is. Hij dankte allen die zich voor dit bouwproject inspannen of dat hadden gedaan, voor hun inzet en steun, maar gaf tevens aan dat in de toekomst wellicht aan vullende fondsen nodig zullen blijken te zijn. Vervolgens begaf het gehele gezelschap zich naar een vrijgemaakte hoek van de museum zaal, waar beide rompdelen aaneen werden gelast onder het toeziend oog van technisch pro jectleider Sfef Huizer, evenals lastechnicus Dirk van Duyn werkzaam op Marine Vliegkamp Valkenburg. Aan de hand van enkele originele lasknopen gaf Van Duyn, die het staalbuisframe geheel eigenhandig heeft vervaardigd, uitleg over de methoden en technieken waarvan hij zich bij het maken van de romp moest bedie nen. Hij gaf aan dat het zonder deze voorbeel den aanzienlijk moeilijker zou zijn geweest de buizen van het frame met verkrijging van de vereiste sterkte aan elkaar te lassen. Tot slot vertelde hij dat hij na iedere lasactivi- teit genoodzaakt was het door de hitte van het lassen kromgetrokken frame weer te verhitten en opnieuw uit te lijnen en te richten. Al met al een voortreffelijke prestatie, die terecht veel waardering kreeg. Onder het genot van een hapje en een drankje gaf Ir. H. Doppenberg. C.X - projectcoödinator van de Stichting Vrienden MLM een statusover- zicht van het project. Met behulp van de door het Finse luchtvaartmuseum in bruikleen afge stane romp en de reeds voltooide onderdelen van de replica illustreerde hij de complexiteit van het bouwproject en wist hij de aanwezigen een goed inzicht te verschaffen in de stand van zaken van het project. Hij schonk daarbij ook speciale aandacht aan de activiteiten van de thans geprivatiseerde bed rij fssc hooi van Fokker waar men druk doende is met de fabricage van de ondervleugels van het vliegtuig en de con structie van een aantal andere onderdelen. Ter illustratie waren diverse voltooide delen ten toongesteld. Doppenberg, zelf oud C.X-vlieger, kon tot zijn genoegen nog meedelen dat hij van oud-colle ga's een klokje en een kompas had gekregen. Hij riep alle oud-bemanningsleden op "hun zol ders uit te kammen op zoek naar originele ins trumenten of andere spul len" voor de C.X-replica. R. d'Hollosy Het richtingroer, het hoogteroer en nog enkele onderdelen, vakkun dig gemaakt op de Vliegbasis Soesterberg. 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 8