Lease Harvards van Training Command af te stoten. Dat plan vond uiteindelijk geen door gang en was zodoende ook deze kans op ver werving van goedkope Harvards verkeken1''. Vele maanden later, om precies te zijn op 20 februari 1948, meldde de Minister van Overzeese Gebiedsdelen zijn ambtgenoten van "Marine" en "Oorlog", "dat tot aankoop van de voor Nederlands Oost-Indië bestemde Harvards in Canada was besloten". Dank zij een besluit van de Amerikaanse regering om de aldaar in depot gehouden en door Noorduyn indertijd in licentie gebouwde AT-16 trainers vrij te geven, kon het Indische gouvernement veertig toestel len uit deze oorlogsvoorraden aankopen20. Van dit aantal gingen twee toestellen onderweg tij dens de verscheping naar Java verloren. Vanaf augustus 1948 beschikte de ML/KNIL dus uit eindelijk over 38 toestellen, die voorzien van de registraties B-401 t/m B-438 bestemd werden voor de Vliegschool Kalidjati21. Helaas kon slechts een bescheiden voorraad aan reserve onderdelen voor deze Indische Harvard-vloot worden aangekocht. Voor de versterking van de onderdelenpositie bleef directe hulp uit Nederland daarom onmisbaar22. Opdracht tot licentiebouw Zoals we zagen liet een officieel besluit tol leve ring van de aanvullende 50 Harvards in de loop van 1947 nog steeds op zich wachten. Inmiddels baarde de beschikbare onderdelen- positie de nodige zorgen bij het Commando Luchtvaart Opleidingen (C.L.O.) voor wat betreft de noodzakelijke behoeftenvervulling aan Harvard-capaciteit. Het Commando voor zag dan ook op korte termijn stagnaties ontstaan in de geplande aflevering van gebrevetteerde vliegers, indien niet snel de nodige maatregelen zouden worden getroffen inzake de instandhou ding van het aantal vliegklare Harvards. De reeds in een vroeger stadium noodzakelijk geachte aanvulling van 50 toestellen kwam medio 1947 in een beslissende fase terecht! De Commandant Legerluchtmacht Nederland hakte ten slotte de knoop door en gaf de indus trie in een schrijven d.d. 30 augustus 1947 opdracht voor de bouw van 50 licentie- Harvards2'. De totale bestelling was begroot op 6.615.000.- exclusief omzetbelasting, hetgeen neerkwam op een nieuwprijs van 132.300,- per geleverde Harvard. In deze som waren bedragen van resp. 600.000,- voor aanschaf van kalibers en mallen, alsmede circa 400.000,- voor verwerving van de licentiebouw rechten begrepen. In overleg met "Financiën" besloot het Ministerie van Economische Zaken een bedrag van 1,030,000.- beschikbaar te stellen voor de aankoop van de licentie en de nodige onderdelen. Het uitvoeren van deze order bracht voor Fokker een welkome verrui ming in de werkgelegenheid van in totaal 450.000 manuren24. Op grond van deze opdracht konden de N.V. Nederjandsche Vliegtuigenfabrieken "Fokker" (i.o.) eindelijk aan de slag gaan. Als eerste actie sloot de fabrieksdirectie op 21 november 1947 een licentie-overeenkomst met North American Aviation, Inc. af. Dit contract voorzag in de leverantie van alle bouwtekeningen, specifica ties, materiaalrequisitions, gereedschapteke ningen en andere werkdocumenten, benodigd voor de licentiefabricage van de AT-6F trainer. Verder verplichtte North American zich alle benodigde mallen en kalibers te leveren voor de samenbouw van vleugelmiddenstuk aan de romp, de vleugelhelften aan de centersectie, de motorbok aan het brandschot, het complete staartstuk aan de romp en de vleugeltips aan de vleugelhelften. Alle genoemde gereedschappen waren noodzakelijk om complete verwissel baar heid van belangrijke componenten, vervaardigd door North American met de door "Fokker" geassembleerde delen te garanderen. Ook t.a.v. de opzet van de productie- en assemblagelijn leverde North American de nodige assistentie. Voor alle te leveren bouwinformaties bracht North American in totaal 150,000.- in reke ning. "Fokker" verplichtte zich voor elke Harvard, die na afloop van de overeengekomen licentiebouwserie van 150 stuks zou worden afgeleverd, een royalty van 1,000.- aan North 19

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 19