American te betalen. Verder werd in het licen tiecontract ook de eventuele aanmaak van reservedelen voor de Harvard geregeld, doch niet in financiële zin geconcretiseerd25. Nieuw bouwopdracht wordt geannuleerd Het bepaald zonnige vooruitzicht op een ver- rui inde werkgelegenheid, dat de Nederlandse vliegtuigindustrie dank zij het afgesloten Harvard-contract mocht koesteren, werd al spoedig na de datum van ondertekening wreed verstoord. Waarschijnlijk op het spoor gebracht door de Indische Harvard-aankoop, kreeg de Legerluchtmachtstaf al snel het dilemma voor geschoteld om al dan niet gebruik te maken van dit mogelijke aanbod uit Amerika. In bepaalde gevallen werden de overtollig geworden Harvards zelfs voor minder dan S 3.000.- aan geboden. Het in vergelijking met de "Fokkers aanbieding ontstane prijsverschil tussen "nieuwbouw" en "dump" was nu zó groot ge worden. dat men moeilijk een dergelijk aanbod kon negeren! De Legerluchtmacht was nu even wel contractueel aan "Fokker" gebonden en moesten daarom wegen worden gezocht om de gesloten overeenkomst op elegante wijze te annuleren. Daartoe werden begin december 1947 met het Ministerie van Handel en Nijverheid diverse voorstellen bediscussieerd om voor "Fokker" een financieel gezien zo redelijk mogelijke oplossing te vinden, zonder dat deze voor de Nederlandse Staat nadelige gevolgen zou opleveren. Daarbij moest van regeringswege onverkort worden vastgehouden aan de wens om de noodlijdende Nederlandse vliegtuigindustrie in de wederopbouw finan cieel en materieel alle steun te verlenen. Het gezamenlijk ministerieel overleg leverde verrassend snel concrete resultaten op. Overeengekomen werd om een nieuw concept contract met Fokker op te stellen. Het belang rijkste verschil met het voorgaande nieuwbouw- contract was dat Fokker in plaats van zelf toe stellen te bouwen met de door Economische Zaken ter beschikking gestelde dollars de sur- plus-Harvards in Canada zou opkopen. Na ver- Een formatie Havards, in de vijftiger jaren een zeer bekend verschijnsel 20

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 20