evenwel eerst de goedkeuring van bepaalde bevoegde Amerikaanse instanties voor deze leverantie benodigd. Dit was de Munitions Assignment Board, die namens de Amerikaanse regering alle toewijzingen van vliegtuigen en motoren naar prioriteit regelde en de productie dienovereenkomstig hierop afstemde. Om die reden diende de NPC op 27 maart 1941 een z.g. Purchase Negotiation Requisition onder file- number N-531 in. Het hierin vervatte verzoek tot aankoop werd aldus omschreven: One Beech D-17SPratt Whitney Wasp Jr. SB, Hamilton Standard two-bladed propeller. This plane will be presented to H.R.H. Prince Bernhard by persons of Netherlands nationality residing in New York City De levering werd op 30 april 1941 goedge keurd. Vier weken later, op 29 mei, werd het officiële contract met de Beech Aircraft Corp. afgesloten. De totale kosten af fabriek bedroe gen 24,000.-; als verwachte opleverings datum werd "August 1941" opgegeven2. Vertraagde oplevering De D17S was een verbeterde versie van de sedert 1932 door Beech uitgebrachte Model 17 Series, toen ontwoipen door Ted Wells en Walter Beech. Het eerste toestel in deze modernere uitvoering verscheen in 1937 en onderscheidde zich van zijn illustere voorgangers door de toe passing van een iets kleinere spanwijdte en een grotere romplengte. Dit laatste was vooral veroor zaakt door de inbouw van de 450 pk Pratt Whitney R-985 luchtgekoelde stermotor. Deze toentertijd uitzonderlijk krachtige motoruitrusting voor een reis- en zakenvliegtuig verleende de Model 17 de "S"-type-aanduiding. Vanwege de hieruit voortvloeiende hoge prestaties was de D17S zonder meer een "hot plane", dat zich even wel in een grote populariteit mocht verheugen5. Het voor Prins Bernhard bestemde toestel ont ving op de assemblagelijn in Wichita het bouwnummer 420. De aflevering van deze D17S verliep niet geheel volgens de contractu eel vastgelegde termijn. Navolgende telegram men van de Marine Attaché te Washington aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten (BDZ) in Londen geven een aardige illustratie van de ondervonden strubbelingen:1 20.09.41 -"Attention Prince Bernhard. Beech flight test 22nd. Ready for shipment end of September. Purchasing Commission requests destination 11.10.41 - Attention Prince Bernhard. Regret AVT 15 transmitter and AYR 20 receiver for Beechcraft not installed because of delay in delivery. We shipped plane therefore without radio but requested Ministry of Aircraft Production to install radio at De Havilland/Hatfield. We will place one radioset at British disposal upon delivery December 04.11.41 - For H.R.H. Prince Bernhard. Our cable radio Beechcraft we were informed Admiralty considering refusal supply of one set of British stock. Suggest use influence to have radio installed. We place our set at British disposal upon delivery in December Omtrent de uiteindelijke aflevering en versche ping van het toestel zijn geen details bekend. Zeker is, dat de Prins géén persoonlijke invloed heeft uitgeoefend teneinde de aflevering van de benodigde radio-uitrusting voor zijn Beechcraft te bespoedigen5. Het toestel werd van fabriekswege afgeleverd in de gebruikelijke RAF "shadow-shaded" camouflagebeschilde ring en voorzien van Britse roundels met gele buitenring op vleugels en romp. Ter weerszijden van de rompneus was onder het windscherm een fors formaat oranje driehoek met dunne zwarte omlijning aangebracht6. Een opzichtig grote rood-wit-blauwe "fin flash" completeerde de Britse nationaliteitsaanduiding. Een RAF- serial werd niet toegepast. Daarvoor in de plaats 14

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 14