TEN AFSCHEID r^sssussp^ Met de commando-overdracht op 23 februari j.l. en zijn dienstverlating op 1 mei a.s. komt een einde aan de plaatsing van Lt-Kol Botma als directeur van het Militaire Luchtvaart Museum en daarmee aan zijn KLu-loopbaan. Sinds 1 augustus 1990 heeft hij, enthousiast en inspirerend, leiding gege ven aan het museum. In de beginperiode lag daarbij de nadruk vooral op het verkrijgen van erken ning van de doelstelling van het museum en zijn functie binnen de Klu als instrument voor promo tie en PR-doeleinden. Eenmaal verkregen, maakte die erkenning het verschaffen van hulp en medewerking van de zijde van de organisatie en de entree naar nationale en internationale samen werking, eenvoudiger. Lt-Kol Botma onderkende de noodzaak van deze ontwikkeling, heeft deze gestimuleerd en er op ingespeeld. Een goed en overtuigend imago lag ook aan de basis van de forse uitbreiding van de collectie. Ik noem u de Dornier vliegboot, de helicopterlijn, de motorenstraat, de flightline van 32 TF-squadron USAF (zij het nog niet helemaal voltooid), de F-27 Friendship, de expositie van vlieg- veiligheidsuitrusting, de aanzet voor een permanente expositie van vliegtuigbewapening, het meer functioneel maken van de twee museumhallen inclusief het werkend maken van een aantal exhi bits en tenslotte de aanloop naar het verkrijgen van een F-16 als blikvanger in het kader van een nieuwe museumtaak, het geven van informatie over de KLu nu en in de toekomst. Aanwinsten die veel overleg, onderhandelingen en improvisatie van de directeur vereisten, maar hem ook de vol doening zullen geven dat het MLM het predikaat 'kwalitatief hoogwaardig museum' ten volle ver dient. Buiten bereik bleef de realisatie van de bouwplannen voor het meer publieksvriendelijk maken van bepaalde faciliteitenen de uitbreiding of aanpassing van bestaande infrastructuur voor het onder dak brengen en daardoor minder onderhoud vergend, van de collectie vliegtuigen. Externe factoren zoals financiën en prioriteiten gooiden helaas roet in het eten. De noodzaak voor de voorzieningen blijft uiteraard bestaan. De Stichting Vrienden had een uitstekende verstandhouding met Directeur Botma. Mede dank zijn hulp, raad en daad konden wij veel plannen en wensen van het museum verwezenlijken. Het MLM toonde zich bescheiden en concentreerde zijn aanvragen om steun op belangrijke zaken en op die waar de KLu geen uitkomst bood. Goed overleg en wederzijds vertrouwen speelden een belangrijke rol. Ik noem ook graag de toegankelijkheid van Maurits Botma voor onze wensen zoals de organi satie van de jaarlijkse donateursdag en van die fraaie vliegdag op Gilze Rijen t.g.v. het 25-jarig bestaan van het MLM en zijn bijdrage aan onze Nieuwsbrief. Al met al: de directeur was een goed donateur en een ware vriend van zijn eigen museum. 3 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAARTMUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 3