JAARVERSLAG 1997 STICHTING VRIENDEN VAN HET M.L.M. In 1997 werd aan de doelstelling van de Stichting om het Militaire Luchtvaart Museum zoveel mogelijk steun te verlenen verdere uitwerking gegeven. De Stichting vervult deze ondersteuning op verschillende manieren, n.L, door het opzetten en uitvoe ren van projecten en door het leveren van financiële steun bij de realisatie van activiteiten, het ver vullen van lang gekoesterde wensen etc. In verband hiermede werd een financieel reglement opgesteld. Financiële steun werd o.a. verleend bij de realisatie van de "Survival Room" in de Ir Vreeburg Hal, bij het opstarten van de "Expositie Vliegtuigbewapening" en aan het INTERNET-programma t.b.v. het museum. Daarnaast gaf de Stichting een belangrijke financiële bijdrage aan de Stichting Fokker Heritage Trust ter ondersteuning van hel veiligstellen van het Fokker Erfgoed, waartoe de in het Museum aanwezige Fokker D-VII behoort. Mede hierdoor kon die doelstelling worden bereikt. Dit betekent dat dit historische Fokker-vliegtuig voor het museum behouden blijft. Gezien de behoefte aan een registratie van de in het museum aanwezige Stichtings-eigendommen werd een inventarisatie opgemaakt. Daarnaast werd veel inspanning gestoken in het "Fokker C.X Replica Project". Samen met de MLM vertegenwoordigers en ter ondersteuning van hen werd eveneens wederom veel tijd besteed aan het project "Beleidsplan voor de Toekomst van het MLM". Fokker C-X Replica Project Zoals kon worden venvacht, veroorzaakte het faillissement van Fokker, die in een eerder stadium had toegezegd te zullen zorgdragen voor de vervaardiging van de vleugels, nogal wat obstakels bij de bouw van de replica van de Fokker C.X Dank zij de bereidheid van de leiding van het Vak- Technisch-Opleidings-Centrum (VTOC) "Fokker", de voormalige, thans verzelfstandigde Bedrijfs- school van het Fokkerconcern en de meer dan voortreffelijke inzet van docenten en leerlingen van dit centrum, was het mogelijk tegen een geringe vergoeding onzerzijds aan te vangen met de bouw van de rechterondervleugel van de C-X. Gelijktijdig met de vervaardiging van de onderdelen voor dit vleugeldeel werden ook die voor de linkerondervleugel gemaakt. Naast bovenvermelde werkzaamheden aan de vleugels werd gewerkt aan een aantal onderdelen, waaronder het instrumentenpaneel, voetenstuur en de vlieger-stoel, alsmede een groot aantal "losse" onderdeeltjes. Door middel van een ruilactie met een Engelse vliegtuigbouwer kwam het museum in het bezit van wielen, velgen, originele banden, het remsysteem en een oliekoeler voor de C.X. Tijdens de in november gehouden donateursdag werden alle reeds voltooide C.X onderdelen bijeen gebracht en in het museum tentoongesteld. Helaas wordt de voortgang van het project mede vertraagd doordat de toegezegde hulp van derden als gevolg van het vele werk dat zij onderhanden hebben, een lage prioriteit krijgt. Tengevolge van drukke werkzaamheden moest projectleider Ing S. Huizer zijn bemoeienissen met de C.X-bouw staken. Hij heeft zijn taak overgedragen aan dhr. J. Schenk, een ervaren en enthou siast luchtvaarttechnicus met ruime ervaring op het gebied van historische vliegtuigen. Ir H. Doppenberg, die vanaf het begin van het C.X project als bouw-coördinator optrad, nam afscheid nadat hij zijn funktie had overgedragen aan Kol KLu b.d. R.d'Hollosy. 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 8