WIE WAT BEWAARD, DIE HEEFT WAT Onlangs, tijdens de donateursdag van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum en later tijdens de Persbijeenkomst op 8 december j.l. werd o.a. het woord gevoerd door de conservator van het MLM. Hij stelde ondermeer dat door de werkdruk die is ontstaan na het verminderen van het aantal medewerkers, geinveiitariseerd werd welke» werkzaamheden zouden kunnen wor den afgestoten. Als een van de maatregelen om meer lucht te verkrijgen voor de organisatie noemde hij het afstoten van vliegtuigen die niet direct tot de museum-inventaris behoren. Hieronder werd met name verstaan poortwach ters, die op diverse plaatsen bij luchtmachton derdelen en derden staan. De bedoeling is, deze toestellen over te dragen aan de diverse lucht machtonderdelen waar de toestellen voor het merendeel zich momenteel al bevinden. Dit betekent, dat het museum zijn greep op de in Nederland aanwezige oude toestellen verliest en dat dit eventueel uiteindelijk nadelig zou kunnen uitpakken. Het komt voor dat interessante objecten aan het museum worden aangeboden. Veelal gaat niets voor niets en zal door het museum een tegen prestatie moeten worden geleverd. Hoe prak tisch is het dan om uit een klein bestand aan ruilobjecten te kunnen putten. Nu al blijkt het ingewikkeld om over vliegtuigen te beschikken die elders zijn onder gebracht, ook al is het museum formeel eigenaar. Ook in de Verenigde Staten is het de praktijk. De Fokker S-14 L-1 op de dump op Twenthe, na jaren als poortwachter te hebben gefungeerd. Ook het lot van andere poortwachters??? 12

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 12