(lat het USAF Museum in Dayton. Ohio of een ander belangrijk museum eigenaar is van de overal op de wereld staande USAF poortwach ters en andere uitgeleende toestellen (zo is het Smithsonian Institute eigenaar van de F-86F Sabre in de 32 TFS lijn). Het is vrij zeker, dat de meeste van die toestellen het museum en in veel gevallen zelfs de Verenigde Staten, nooit zullen bereiken. Waarschijnlijk zullen zij bij het museum slechts in een database voorkomen, maar heel belangrijk is, dat het museum for meel eigenaar is van deze objecten en ze te allen tijde op kan eisen. Indien zou worden overgegaan tot overdracht van deze objecten, kan niemand meer aange sproken worden op een goed beheer van dat object. Of het in deze tijd nog voor zal komen is niet met zekerheid te zeggen, maar in het verle den zijn oude vliegtuigen (bijvoorbeeld bij een squadron-feestje) nog wel eens misbruikt en uiteindelijk na volledige aftakeling op de schroothoop beland. Nu nog worden velen triest bij de gedachte dat vele, door ons nu als histo risch waardevol aangeduide objecten in de vijf tiger en zestiger jaren onnadenkend werden gedumpt. Het lijkt mij zinvol, niet alleen kijkend naar het heden, toch enige inspanning te getroosten deze objecten in eigendom te behouden. Het gaat hier om een overzichtelijk aantal, waarbij de administratieve inspanning m.i. nog wel moet zijn op te brengen. Het is meestal geen probleem iets kwijt te raken, maar om iets wat inmiddels toch redelijk zeldzaam is en nog meer zal worden, terug te krijgen, vergt een véél grotere inspanning (en kosten). Gaarne hoop ik, en anderen met mij, dat dit voornemen nog eens in heroverweging wordt genomen en onderzocht wordt op welke andere wijze de inspanning voor het museum zo gering mogelijk behoeft te zijn. Hans Berfelo 13

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 13