Andere marines hebben ook dergelijke opstel lingen op hun schepen geplaatst.. Intussen werd het grotere kaliber kanon steeds meer vervangen als hoofdwapen door geleide wapens, niet alleen om tegen oppervlakteenhe den op te treden, zoals o.a. de Franse Exocet en NATO-Harpoon, doch ook en vooral tegen vliegtuigen en geleide raketten, zoals bijvoor beeld de NATO-Sea Sparrow en Britse Seawolf. Lichtere mitrailleurs bleven in een bundelop stelling aan boord. In Nederland werd ontwikkeld de geheel radar bestuurde Goalkeeper, die met zijn 30 mms 4200 schoten per minuut kan afvuren en in staat moet zijn vanaf een afstand van 2000 m zelfs een aankomende granaat te treffen Dan is er de Amerikaanse Falanx met een bundel van 20mm lopen, die wat minder prestaties heeft. Intussen hebben enige conflicten lessen geleerd. Het conflict over de Falkland-eilanden toonde aan dat de Britse schepen niet opgewas sen waren tegen de aankomende Argentijnse aanvalsvliegtuigen. De Seadart raket bleek te traag. Er was nog een Seacat, die met het oog werd gericht en slechts een enkel schip had juist de eerste Seawolfs luchtafweerraketten gekregen. Mitrailleurs hebben ook toen nog op de aanvallers treffers geboekt. Voorts kwam uit dit conflict naar voren, dat voor het kustbom- bardement kanons van liefst groot kaliber, zoals de 10,4 cm of zelfs meer nodig zijn. Dat de USNAVY tijdens de Golfoorlog daarvoor twee zware slagschepen van de Missouri-klasse gebruikte, die tevens waren uitgerust met kruis raketten, geeft een indicatie van hun belang in dergelijke omstandigheden aan. Sedert er geen Koude Oorlog meer is en men zich vooral richt op VN- taken, heeft de waarde van de eeuwenoude vuurmond, in zeer gemo derniseerde vorm tot op een zekere hoogte zijn belang behouden. In de Tweede Wereldoorlog speelde hij echter in alle verscheidenheid een niet weg te denken rol, vooral in de luchtafweer. Door steeds meer luchtafweer van diverse kali bers werden aanvallende vliegtuigen gepant serd en steeds hoger, sneller en wendbaarder gemaakt. Om de afweer zoveel mogelijk te mij den, kwam het tossbommen in zwang. Daarbij ging het vliegtuig op afstand van het doel in een duik om daarna in de richting van het doel op te trekken en de bom via een computer te lossen. Daarmee werd het vuur van lichtere mitrailleurs ten dele vermeden. Gecoördineerde aanvallen van duikbommenwerpers en torpedovliegtuigen waren het antwoord, zeker als de schepen in verband opereren, totdat accurate geleide wapens in gebruik werden genomen. Ook dan nog zullen dergelijke aanvallen de gezamenlij ke verdediging kunnen verzadigen. Daarom is steeds meer gezocht het platform van het aan valswapen zo vroeg mogelijk op grote afstand uit te schakelen en werd de afstand- en nabij- verdediging met diverse middelen geïntensi veerd. In de Tweede Wereldoorlog was de luchtafweer aan boord van schepen matig kosten- effectief beoordeeld. Met geleide wapens is de trefkans vergeleken met toen ondenkbaar vergroot. Die wapens zijn echter per schot ook wel oneindig duurder dan massa-geproduceerde munitie. Met die nieuwe vorm van afweer is de luchtver dediging steeds meer een zaak geworden het platform van de aanvaller op grote afstand met geleide wapens aan te pakken en als hij alsnog doorbreekt met allerlei gelijksoortige middelen neer te halen, met als slot de mitrailleur in zijn modernste vorm. 30

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 30