"VRIENDEN" BIJEENKOMST Op dinsdag 20 februari j.l. vond de eerste speciale avond voor donateurs plaats. De avond stond in het teken van de operaties van MLD en KLu boven Kosovo en de tentoonstelling 'Luchtvaart verleden verbeeldBij binnenkomst werd een ieder welkom geheten met koffie en een hapje, waar na bleek dat de klaargezette stoelen volledig werden bezet. Door de vice-voorzitter van de Stichting, commandeur b.d. 11. Zeijlemaker. werden de aanwezigen welkom geheten. De commandeur A. van Dijk. Vlagofficier MLD kreeg hel woord en vertelde in het kort iels over de Laken van de MLD. waarbij hij aangaf nog iels Ie missen in hel MLM. Hij bood daarom de directeur van hel MLM Dr J.A.M.M. Janssen een YlLD-vlag aan, zodat deze tezamen met de reeds lang aanwezige KLu-vlag. de beide luchtvaart-poten van de Nederlandse krijgsmacht sym boliseren. Janssen dankte de odr Van Dijk hartelijk en leidde de sprekers van de avond in. Ltzl Cees Vooijs. Hoofd operationele dienst van VSQ 320 sprak over hel onderwerp de MLD (VSQ 320) boven Kosovo. Al spoedig werd dil VSQ 320 boven Kosovo. Hij schetste de aanpassingen aan de P-3C Orion die voor deze missie noodzakelijk waren en de opleiding van de bemanning voor de operalies boven land. in de zeer korte tijd die daarvoor Een F-16A MLU, boven de Balkan, zoals zo "treffend" werd neergezet door Serge Stone. 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 8