■■I mogelijke manieren de verwerving van de Atlantic gepropageerd. Ook Fokker deed fervent een duit in het zakje; het bedrijf zou met dit project uit de toen bestaande problemen kunnen komen. Het zou die nog meer krijgen als niet aan de bouw van compo nenten voor de Atlantic kon worden meegedaan en daardoor geen Fokker Friendships aan Frankrijk konden worden geleverd.. Zaken werden uit verband getrokken en polemieken ontstonden. Staatsecretaris Van Es verzuchtte, dat als alles zo doorging, het misschien beter was voor het geld fre gatten met helikopters te kopen. De staatscommissie voor defensie kreeg een briefing, waarbij van de zijde van de marinestaf op evenwichtige wijze beide vliegtuigen tegenover elkaar werden gezet. Ook militair belang versus poli tiek belang werd voorzichtig aangeroerd. Jammer was dat daarna de technische woordvoerder beweer de dat er in een squadron meer dan 40 man extra nodig waren om met een Atlantic hetzelfde product te leveren als met een Orion. De bezettingslijst van een Frans squadron met dezelfde opdracht, had die 40 man extra echter niet nodig, zodat een politicus vroeg of de technici van de MLD daarom veel slech ter waren dan hun Franse tegenhangers. De woord voerder zei het getal nodig te hebben in de aanloop periode. Die uitspraak werkte echter tegen. De sfeer tijdens die bijeenkomst van de Staatscommissie toonde een lichte voorkeur voor Europees gaan. Intussen werden diverse voorstellen overwogen en ging de prijs van de negen nodig geachte Atlantics naar beneden, maar ook die van de Orions. Frankrijk was bereid vier van haar Atlantics aan de MLD af te staan om de ontstane leemte te vullen. Ook de USNAVY toonde zich daartoe bereid en van Amerikaanse zijde werd juist vóór de te houden beslissende ministerraad de prijs aanzienlijk ver laagd en de aangeboden faciliteiten verhoogd. Met Orions zou men mogelijk uiteindelijk zelfs S25 tot $30 miljoen goedkoper uit kunnen zijn. De tijd van inschrijving was echter al gesloten. Bij de marinestaf had staatscecretaris Van Es aan direct betrokken stafofficieren gesuggereerd in een gesloten envelop de keuze op een velletje papier te zetten. Bij opening na het genomen besluit had een ieder op de Orion gestemd. Redenen, indien weerge geven: een klein land moet liever met reeds ontwik keld en beproefd vliegend materieel in zee gaan. 15

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 15