f o T IT IE 3 het museum Sedert de vorige Nieuwsbrief is het MLM weer op tal van fronten in de weer geweest om het culturele erf goed van de Nederlandse Militaire Luchtvaart onder de aandacht van het Nederlandse publiek te bren gen. Ook is er gewerkt aan de uitbreiding van de col lectie. Zo kreeg het museum eind april de beschik king over een Bölkow-helikopter. Nationaal Museumweekend Tijdens het Nationale Museumweekend was het Militaire Luchtvaart Museum bij wijze van uitzonde ring gedurende twee dagen geopend. Zowel op zater dag 21 als op zondag 22 april kon een grote stroom bezoekers worden verwelkomd. Grote trekpleister tij dens dit weekend was de re-enactementgroep onder leiding van Harry Stassen die het 322 Dutch Spitfire Squadron uit de Tweede Wereldoorlog op zeer authentiek wijze liet herleven. De groep had zich voor deze gelegenheid volledig uitgedost in de uni formen die destijds bij het squadron werden gedra gen en ook de persoonlijke uitrusting was geheel in stijl. Zelfs een auto uit de oorlogsjaren ontbrak niet. Alle ingrediënten voor een geslaagd optreden waren dus aanwezig en zo werd het een evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is. Open Cockpitdagen Daar het weer in de wintertijd een tamelijk onbere kenbare factor is, is besloten de Open Cockpitdagen De re-enactement- groep tijdens het Nationaal Museumweekend bij de Spitfire. voortaan begin mei te houden. Dit bleek een goede greep te zijn. In de week van 29 april tot 6 mei bezochten ongeveer 8000 bezoekers het MLM. Vaak waren het ouders met kinderen die zich in lange rijen verdrongen om even als een echte vlieger plaats te kunnen nemen in de cockpit van de F-16 of de Starfighter of de sfeer wilden proeven van de Alouette III, de Dakota of de F-27. Op enkele dagen was de toestroom van belangstellenden zelfs zo groot dat deze voor het sluitingstijdstip niet geheel kon worden verwerkt. Kortom wij kunnen, mede dankzij de voortreffelijke inzet van een grote groep vrijwilligers, terugzien op een bijzonder geslaagd evenement. Volgend jaar zullen de Open Cockpitdagen dan ook opnieuw op de agenda staan! Pandemonia Science Theater In de week van Pinksteren was Pandemonia Science Theater opnieuw te gast in het MLM voor een reeks optredens. Wij kenden deze groep van Bob van Staeverens vlieginstructiemaar deze keer ging het om een nieuwe productie rond het werk van de Search and Rescue-eenheid van de Koninklijke Luchtmacht op de Vliegbasis Leeuwarden, beter bekend als de SAR. Voor dit optreden werd een geschikte ambiance gevonden in de Rambaldohal, waar een voormalige SAR-helicopter staat opgesteld. Opnieuw viel het optreden van Pandemonia bij de museumbezoekers zeer in de smaak. Met het vizier op scherp Op 11 juni vond onder grote belangstelling de ope ning plaats van de fototentoonstelling van Willem Helfferich. Elders in deze uitgave wordt uitvoerig stil gestaan bij de opening van deze expositie die te zien zal zijn tot maart 2002. 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 4