"Met het vizier op scherp" OPENING XPOSITIE Willem Helffer geflankeerd do Martin Sdiröd tijdens de opening van de expositie 'Met Op maandag 11 juli j.l. werd in aanwezigheid van vele genodigden de het vizier op scherp'. foto: Henk Blouw. expositie "Met het vizier op scherp", fotowerk van Willem HeIJfericlu geopend. Generaal-Majoor D. Starink De directeur van het Militaire Luchtvaart Museum. Dr JAM.M. Janssen heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de Plaatsvervangend Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten Generaal-Majoor D. Staring en de burgemeester van Soest. Janssen schetst de totstandkoming van de tentoonstel ling. waarbij uit de vele duizenden foto's er 98 werden geselecteerd voor de expositie. Hij is trots op het eind resultaat en dankt Willem Helfferich voor de perfecte samenwerking. Hierna schetste Willem Helfferich zijn passie voor de luchtvaart. Hoe hij. zoals velen, als spotter vliegvelden bezocht en zijn eerste foto's maakte, waarvan enkele in het toen bij luchtvaartenthousiasten zeer bekende tijdschrift "Cockpit" werden gepubliceerd. Uit zijn woorden bleek een heimwee naar het verle den. naar de grote verscheidenheid aan vliegtuigty pen. Zeker in de civiele luchtvaart lijken de machines erg veel op elkaar. Hij is dan ook zeer ingenomen met het feit. dan na het einde van de Koude Oorlog de KLu een grotere verscheidenheid aan vliegtuigen in de inventaris heeft opgenomen. Hij dankt de directeur van het MLM voor het initiatief tot de expositie en de Koninklijke Luchtmacht voor de mogelijkheden die hem werden geboden, waardoor hij veel heeft kunnen vliegen. Daardoor is hij de pro fessionaliteit van de KLu zeer gaan waarderen. Als dank voor deze expositie bood hij Janssen een foto aan voor zijn nog kale directeurskamer. Als voorzitter van de vereniging "Onze Luchtmacht" dankt Generaal-Majoor W. Glaser Willem Helfferich voor het vele werk dat door hem voor de vereniging is gedaan. Al sinds 1979 vervult hij het redacteurschap van het verenigingsblad "Onze Luchtmacht", en dui delijk heeft Willem Helfferich daar zijn stempel op gedrukt. De Plaatsvervangend Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten Generaal-Majoor D. Staring gaat in op de betekenis van "Onze Luchtmacht" voor de KLu Hij schetst de ontwikkeling van het blad vanaf 1949. de controverses en het uiterlijk. Sinds Willem Helfferich het redacteurschap overnam, worden "Onze Luchtmacht" en de Koninklijke Luchtmacht door zo'n 8500 leden gekend. Hierna verrichtte Generaal Staring de openingshande ling door een tweetal foto's te onthullen. Door het MLM werd aan de aanwezigen de tentoon stellingscatalogus aangeboden met daarin o.a. de geëx poseerde foto's en onderschriften. In gepaste stem ming werd door velen de expositie bezocht en kon deze worden besproken met Willem Helfferich. Hans Berfelo 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 6