Officier MSD der 2e klasse W.F. Spangenberg, col. IMH. de vliegkampbemanning uit haar slaap opgeschrikt door zwaar motorgedreun. Al snel bleek dit afkom stig van formaties op grote hoogte passerende vlieg tuigen. Gezien hun noordwestelijke vliegkoers werd verondersteld, dat het hier een grote aanval van Duitse bommenwerpers op Engeland betrof. In ieder geval moest worden geconstateerd, dat het lucht ruim van het neutrale Nederland op wel heel grove wijze door een der belligerenten werd geschonden! Om circa twee uur werd daarom uit voorzorg over gegaan tot het onmiddellijk bemannen van alle aan wezige luchtdoelbatterijen. Nog geen uur later wer den de angstige voorgevoelens van de vliegkampbe manning bewaarheid, toen vreemde vliegtuigen laag boven water scherend in het Marsdiep magneti sche mijnen aan parachutes lanceerden. Terwijl ze daarna op korte afstand ude Mok" passeerden, werd het vuur op de indringers geopend. De begeleidende jachtvliegtuigen, die inmiddels als Messerschmitts werden herkend, gingen hierop direct ten aanval. Gelukkig vielen géén slachtoffers onder de stuksbe manningen. Het was nu overduidelijk dat het Duitse Rijk zonder enige voorafgaande oorlogsverklaring ons land had aangevallen! Pas om half acht *s och tends, nadat het marinevliegkamp "de Kooij" bezui den Den Helder de eerste zware luchtaanval had doorstaan, kwam het officiële bericht af dat Duitsland en Nederland in staat van oorlog verkeer den. Ongel ij ke strijd Ruw geconfronteerd met alle plotseling uitgebroken geweld liep de "Mok"-bemanning aanvankelijke iet wat verdwaasd rond, niet goed wetend wat te doen. In deze - overigens begrijpelijke - toestand van verbij stering over deze onverhoedse aanval kwam echter al spoedig verandering. De in hevigheid toenemende luchtaanvallen van de Luftwaffe op "de Kooij" bete kenden, dat ook "de Mok" binnen de kortste keren eenzelfde lot zou ondergaan. In allerijl werden daar om langs de kom loopgraven aangelegd. Bovendien werden ter versterking van de luchtdefensie nog zeven extra mitrailleurs aan zowel de oost- als de westzijde van het vliegkamp opgesteld. Met de bedie ning hiervan werden de op het kamp aanwezige leerlingen-vlieger, allen nog jonge kerels in de leef tijd van 20 tot 25 jaar. groepsgewijs belast. In de daaropvolgende oorlogsdagen hebben zij zich met elan van deze taak gekweten. In de vroege ochtend van de 10e mei werden alle aanwezige vliegtuigen startgereed verspreid binnen de kom afgemeerd. Deze voorzorgsmaatregel heeft overigens nauwelijks effect gehad. Toen het vlieg kamp op "luilak"-zaterdag zijn eerste luchtaanval kreeg te verduren, werden al meteen twee ^"-vlieg tuigen tot zinken gebracht. Op de Eerste en Tweede Pinksterdag werden vervolgens alle resterende leskis ten door de Luftwaffe-jachtvliegtuigen met mitrail- leurvuur uitgeschakeld. Tussen de talrijke luchta- larms door werd die dagen stug doorgewerkt aan de verdedigingslinies rond het vliegkamp. Achter de opgeworpen luchtdoelafweerstellingen werden ondergrondse slaapverblijven gebouwd, zodat de stuksbemanningen permanent hun posten konden bedienen. Niet met specifieke oorlogstaken belast marinepersoneel verdween tijdens de luchtaanval- 16

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 16