Vlucht van de Eeuw Museumbende: 30 mei Phantasy in Blue. Luchtmacht op schaal Open Cockpitdagen: 27 april - 4 mei Documentaire 'Mensen met een missie': 16 juni BNN: 20 juni 4 ons. Dankzij een succesvolle publiciteitscampagne kreeg het MLM van 27 april tot 4 mei weer een gr::= toestroom van vooral ook jonge bezoekers te verwei- I ken. Jammer genoeg waren de weergoden ons dit aar| wat minder goed gezind, waardoor regelmatig he: regenrooster van de plank moest worden gehaald. Desalniettemin ontvingen wij opnieuw vele positieve I reacties. In 2004 vinden de Open Cockpitdagen plaats I en wel op dinsdag 4, woensdag 5, donderdag 6, vrijdag 7 en zondag 9 mei. Het theaterstuk Vlucht van de Eeuw' is een groot succes. Het theaterstuk 'Vlucht van de Eeuw' van Pandemonia Science Theater, een zeer dynamische opvoering die de toeschouwer meevoert door de geschiedenis van 100 jaar gemotoriseerd vliegen, blijkt eens te meer een groot succes. Vele duizenden bezoekers hebben inmid dels genoten van de voorstelling. Vastgesteld kan wor den dat het MLM, naast 'Bob van Staeveren's vliegin structie en 'Hollandse Heli Heldener weer een prachtig stuk museumtheater bij heeft gekregen. Ook de landelijke omroepen weten de weg naar het MLM te vinden. Op vrijdag 30 mei jongstleden vormde het Militaire Luchtvaart Museum het reisdoel voor her TV-programma 'Museumbende' van de AVRO. Voor dit programma gaan vijf jongens en meisjes onder leiding van de presentator 'Sipke' en met een cameraploeg regelmatig op bezoek bij musea in het hele land. Zij beoordelen de musea op vijf factoren: leren, doen, bij zonder, uitstraling en service. Hoe het MLM bij de leden van de Museumbende heeft gescoord, moeten wij helaas nog even geheim houden. De aflevering wordt pas in het najaar of begin 2004 uitgezonden op Nederland 3. De precieze datum en tijd houdt u nog te goed. Eind april liep de expositie van schaalmodellen van PHantasy in Blue af. Voor deze tentoonstelling onder ging een deel van de Vreeburghal een metamorfose. Dat kostte bloed, zweet en tranen, maar alle inspan ningen zijn niet voor niets geweest. Op 25 april kon de tijdelijke tentoonstelling 'PHantasy in Blue. Luchtmacht op schaal' voor de laatste keer worden bezichtigd. Vele bezoekers hebben tussen 11 maart en 25 april de mogelijkheid aangegrepen om in een fraai decor kennis te maken met het werk van de leden van de Stichting Phantasy in Blue. Op zaterdag 26 april kwamen de eigenaren hun modellen weer ophalen. Een van de bijdragen van het MLM aan het jubileum programma van de I<Lu in 2003 ging daarmee ten einde. Dank gaat uit naar allen die aan het welslagen van dit evenement hebben bijgedragen, in het bijzon der natuurlijk bestuur van de Stichting Phantasy in Blue en bouwers van de modellen. Ook de Open Cockpit Dagen 2003 liggen weer achter Op de maandagen 28 april, 12 mei en 19 mei vonden in de Snijdershal en de Vreeburghal filmopnamen plaats voor de 'Mensen met een Missie: 90 jaar Nederlandse luchtmacht', een TV-documentaire, geproduceerd door IDTV in het kader van het jubi leumjaar 2003. De première van de documentaire vond eveneens in het MLM plaats (op 16 juni) en werd bijgewoond door circa 75 personen, onder wie de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten Luitenant- Generaal D.L. Berlijn. In zijn toespraak roemde de BDL de voortvarendheid waarmee IDTV te werk was gegaan alsook de kwaliteit van de productie, die in vogel vlucht een fraai overzicht biedt van de geschiedenis van de luchtmacht sedert 1913. Inmiddels is de docu mentaire op zondag 22 juni door de Tros op Nederland 2 uitgezonden. Op vrijdagavond 20 juni verzorgde BNN vanuit de Vreeburghal op Radio 2 een live uitzending van het programma van Adam Curry en Jeroen Kijk in de Vegte (Curry ItidV). Tijdens dit programma dat

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2003 | | pagina 4