Recent Vers c h e n e n cboss/mb Op vleugels in hoger sferen Crossing the Border Schout-bij-nacht vlieger tit. b.d. H.J.E. (Hans) van der Kop, Op vleugels in hoger sferen. Een vlieger-odyssee. Uitgegeven door Uitgeverij "De Nieuwe Haagsche", Voorburg, ISBN 90-77032-47-9; 366 bladzijden. 129 afbeeldingen. Op maandag 1 december j.l. vond in het sfeervolle Valkenhorsttheater op het Marinevliegkamp Valkenburg de presentatie plaats van het boek "Op vleugels in hoger sferen. Een vlieger-odyssee". Het eerste exemplaar van het boek werd door de schrijver over handigd aan de aanstaande Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal A.P.P.M. van Baal. Dit boek kan beschouwd worden als het levensver haal van Hans van der Kop. Tussen zijn jeugd en zijn afscheid als squadroncommandant bij 320 vertelt hij op anekdotische wijze over de vele ervaringen die hij gedurende die tijd had. En dat zijn er veel! Weinigen kunnen zich meten met het zo gevarieerde en boei ende leven dat Hans van der Kop heeft geleid. Zijn herinneringen daaraan laten hem niet in de steek, zodat de laatste jaren jaarlijks weer opnieuw een boek van zijn hand verscheen. Of dit het laatste boek is moeten we afwachten. Op vleugels in hoger sferen beschrijft vele anekdotes: de ervaringen in zijn jeugd in Indië, de indiensttreding bij de Koninklijke Marine, het vertrek uit Indië en de opleidingen in Engeland. Een belangrijk deel beschrijft zijn ervaringen bij 320 squadron als waar nemer op de Mitchell bommenwerper. De periode vlak na de oorlog, het werven van vrijwilligers voor Indië en zijn aanwezigheid rond Soerabaja. De acht tien maanden in Nieuw Guinea in de vijftiger jaren. Zijn evaringen als vlieger en zijn Londense periode als adjunct marine-attaché komen aan bod. De ont wikkelingen van de Atlantique en zijn periode als squadroncommandant bij 320. En daarnaast nog vele andere interessante en soms vermakelijke verhalen. Enkele verhalen zijn al eens beschreven in eerder verschenen boeken of zijn in de "Spinner" gepubli ceerd. Ee goed kennen. Velen zullen ongetwijfeld iets in de verhalen herkennen. Het boek geeft duide lijk weer, welk een boeiend leven Hans van der Kop heeft gehad, maar voor de lezer is het aller belangrijkste dat hij het heeft kun nen navertellen. De verhalen blij ven boeien en het boek leest daar door gemakke lijk weg. "God Bless and Keep Smiling" n viie «ers-odv Hans Berfelo Erwin van Loo, Crossing the Border. De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur. Uitgegeven door Sdu uitgevers. Den Haag, ISBN 90 12 09957 9; 848 bladzijden. Prijs EUR 42,50. Het boek is geschreven in de persoonlijke stijl die we van Hans van der Kop uit zijn vele eerdere boeken zo 24 Met dit werk heeft de Sectie Luchtmachthistorie van de Staf van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten na Check the Horizon weder om een uitmuntende prestatie geleverd. Dit imposante boek werk is een bijzonder gedegen stuk con temporaine geschie denis. Toen na de histori sche val van de Berlijnse Muur in HJi. VM'C "•f' ,1

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2004 | | pagina 24