RECENT VERSCHENEN TE VERSCHIJNEN Hoofdkwartier Militaire Luchtvaart - Overzicht 1947 Overzicht internationale operaties Nederlandse krijgsmacht nu op Internet Per 29 maart 2006 is de website van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) verrijkt met Van Korea tot Kabul De Nederlandse deelname aan inter nationale militaire operaties sinds 1945' een overzicht van ruim vijftig internationale vredes- en gevechts operaties waaraan Nederlandse militairen sinds de Tweede Wereldoorlog hebben deelgenomen. Het geheel wordt gebruiksvriendelijk gepresenteerd middels een flitsende applicatie met wereldkaart. Vanaf deze kaart kan de gebruiker inzoomen tot landenniveau en afzonderlijke missies aanklikken. De database bevat zowel beknopte als uitgebreide informatie over elk van de operaties. Tevens is er een beeldbank met foto's. Aan bod komen gegevens over de inzet van de Militaire Luchtvaart, de gebruikte vliegtuigen, gevlogen missies, de opbouw van de Luchtstrijdkrachten met een eenheid Auster verken ningsvliegtuigen en de opbouw van het beroemde 322 Squadron met de Spitfire jachtvliegtuigen. Het overvliegen van hooggeplaatste personen met een Mitchell bommenwerper van Nederlands-Indië naar Nederland, overzichten van de gemaakte vlieguren van de ML-KNIL en uiteraard de laatste informatie over de tegenpartij de AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). De boekjes sluiten daarbij goed aan op het artikel De vliegtuigsterkte van de Indonesische luchtmacht 1945 -1950 in Spinner 19. De boekjes zijn zo authentiek mogelijk gereprodu ceerd in een beperkte oplage. Daardoor zijn ze niet in de boekhandel te verkrijgen, maar alleen recht streeks te bestellen bij de uitgever; Flash Luchtvaart Winkel. Zeelsterstraat 177a, 5652 EG Eindhoven shop@flash-aviation.nl, 040-2525661 Het setje kost 14,50 plus 3.- verzendkosten, giro 31.26.138 t.n.v. Flash Aviation De originelen bevinden zich op dit moment nog in de archieven van het Ministerie van Defensie, Defensie Archieven-, Registratie- en Informatie centrum, Centraal Archievendepot - (CAD-MvD) en zijn ondergebracht in de "Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië 1941-1957". Deze gehele collectie archieven, bestaande uit een 5000 inventarisnummers gaat op korte termijn onderge bracht worden bij het Nationaal Archief in Den Haag en zullen daar uiteindelijk voor het publiek toegankelijk zijn. Het NIMH is een gespecialiseerd kenniscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiede nis. Medewerkers van het instituut houden zich onder meer bezig met onderzoek, onderwijs, collec tiebeheer, doctrinevorming en publieksinformatie. Ook operationele vastlegging behoort tot de taken van het NIMH. In het kader daarvan heeft het insti tuut medio 2005 het boek Van Korea tot Kabul uitge geven, waarvan nu de gelijknamige internetdataba- se op de website staat. Het digitale overzicht van internationale vredes- en gevechtsoperaties is anders van opzet dan het oor spronkelijke boek: van elke missie is er - behalve de volledige tekst in pdf - ook een samenvatting. De beeldbank bevat bovendien meer foto's dan het boek. Omdat het overzicht online staat, zal het in de toekomst worden aangevuld met de nieuwste gegevens. Van alle missies zijn kerngegevens vermeld als de duur van de missie, het aantal Nederlandse militai ren dat eraan heeft deelgenomen, het aantal slacht offers en het aantal onderscheidingen. In de samen vatting is beknopte informatie te vinden over de achtergrond van de missies en het Nederlandse aan deel daarin. In de pdf met gedetailleerde informatie staan bovendien de namen van de commandanten en een literatuurlijst. Tegelijkertijd is ook een andere 'papieren' NIMH- publicatie nu online te bekijken en te downloaden. Het betreft Het Nederlandse militaire optreden in Nederlands-Indië Indonesië 1945-1950. Een bibliogra fisch overzicht. Voor meer informatie, kijk op: www.nimh.nl Onlangs is verschenen in een setje van 5 boek jes de reproducties van de maandverslagen van de Militaire Luchtvaart in Nederlands-Indië welke in die tijd uiter aard geheim waren en op slechts zeer beperkte schaal intern verspreid werden. Door de tekst zal de lezer zich terugge plaatst voelen naar bijna 60 jaar geleden en een stukje proeven van de sfeer van die woelige jaren waarin Nederland streed om het behoud van deze omvangrijke kolonie. 24

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 24