4- European Military Aviation Scenes Willem Helfferich, European Military Aviation Scenes - in full colour- Part 2: The Seventies. Uitgegeven door de auteur, ISBN 90-809506-2-9; 144 bladzijden, 356 kleurenfoto's. Dit boek is het tweede deel in een serie fotoboeken van de hand van Willem Helfferich. Het eerste deel verscheen vorig jaar en behandelde vliegtuigen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Voor dit nieuwe deel, dat de jaren zeventig behandelt heeft Willem Helfferich 356 kleuren foto's uitgezocht (13% meer dan in deel 1) van militaire vliegtui gen door hem gefotografeerd in Europa tussen 1970 en 1979 van de landen België. Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitser land. Het boek omvat net als het eerste deel 144 pagi na's van zwaar, matglanzend 150 grams papier in het formaat 21 x 24 cm (staand). De omslag is van extra dik 300 grams papier en gelamineerd. De tekst is geheel in het Engels. De totale serie zal hierna nog de jaren tachtig en negentig gaan omvatten. Van de 144 bladzijden zijn er 24 aan Nederland gewijd. Op deze 24 pagina's wordt in 67 foto's een compleet beeld gegeven wat er in de jaren zeventig zowel bij de KLu als de MLD vloog. Vele van de afge beelde toestellen werden in de jaren zeventig buiten dienst gesteld en het weerzien, in prachtige kleuren, doet nostalgische gevoelens boven komen. Weliswaar gaan mijn gevoelens vooral uit naar het Nederlandse deel van het boek. maar ook de overige kleurenfoto's geven een prachtig overzicht van die voorbije periode. Veel toestellen waren een incidente le of regelmatige visitors op de Nederlandse velden en veel spotters zullen die nostalgische gevoelens ongetwijfeld met mij delen. European Military Aviation Scenes - in full colour - Part 2: Vie Seventies is verkrijgbaar in de gespecialiseerde luchtvaartboekhandel en de museumwinkel "De Brik", maar lezers van de Spinner kunnen het boek ook per post thuisgestuurd krijgen voor dezelfde prijs van 28,00 door overmaking van dit bedrag op girorekening 21 57 711 t.n.v. W.F. Helfferich te Hilversum, onder vermelding van 'EMAS2'. Daarbij is het wel belangrijk dat zij bij de betaling hun adres duidelijk vermelden. Marinevliegkamp Valkenburg, herinnering aan een vliegveld Het Marinevliegkamp Valkenburg is op 1 januari 2005 operationeel gesloten. Duitsland heeft acht Lockheed P-3C Orions gekocht, inclusief opleiding en logistiek. In juli 2006 vertrekt het Duitse deta chement voorgoed van Valkenburg. Daarna wordt het vliegkamp definitief gesloten. Een militair vliegveld met een rijke geschiedenis, die begint vóór de Tweede Wereld Oorlog en die eindigt eind 2006 als het haar status als vliegveld verliest om plaats te maken voor een andere bestemming. Naar aanleiding van deze gebeurtenis verschijnt half mei a.s. een boek met de titel: 'Marinevliegkamp Valkenburg, herinnering aan een vliegveld' Het boek vertelt het volledige verhaal over dit vlieg kamp. haar ontstaan en haar geschiedenis tot nu toe, over de diensten die er gewerkt hebben en het perso neel. de LSK en de MLD, de vliegtuigsquadrons, die er hun thuisbasis hadden, de relatie met het Koninklijk Huis. de vele andere gebruikers van het veld en de cultuurhistorische waarden ervan. Op onnavolgbare wijze geven de meer dan duizend vijftig foto's een inzicht hoe het vroeger was en hoe het vliegveld zich aan de tijd heeft aangepast, de gewijzigde taakstellingen en de omstandigheden waaronder het een en ander gebeurde in die 67 jaar van haar bestaan. Het boek is bedoeld om de belangrijke geschiedenis van het vliegveld voor de vergetelheid te behoeden en haar roemrijke geschiedenis vast te leggen voor de toekomst. Het boek is samengesteld door Peter Korbee en wordt uitgegeven door Korbee-Promotie; MLD. Formaat A4, harde kaft. geheel in kleurendruk en voorzien van 336 pagina's (identiek in uitvoering aan het eerder uitgegeven boek '85 jaar Marine luchtvaartdienst'). De oplage van dit unieke boek is beperkt, maar voor dat het in de boekwinkels verschijnt wordt u in de gelegenheid gesteld het boek te bestellen door een bedrag van 39,50 (incl. verpakking en verzending) over te maken op postgiro nr. 2567434 t.n.v. Korbee- promotie: MLD te Rijnsburg, onder vermelding van boek-MVKV en uw postadresgegevens overbrengt). U ontvangt het boek dan direct na de officiële pre sentatie op 12 mei a.s. Hans Berfelo Peter Korbee 25 European Military Aviation Scenes - in full colour - Part 2: The Seventies Willem Helfferich P""*- Korboo

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 25