12 De officiële afsluiting van het KLu-jubileumjaar 2003 werd bijgewoond door Z.K.H. Prins Bernhard, beschermheer van de Stichting Vrienden van het MLM. Bij deze gelegenheid nam de Prins het boek van Drs. P.E. van Loo, Crossing the Border in ontvangst. niet met elkaar op gespannen voet mogen staan. Telkens weer vormt dat van hoog tot laag bin nen de organisatie een hele uitdaging. Bovendien heeft ook het MLM de afgelopen jaren te maken gekregen met een overmaat aan regelgeving op het gebied van ARBO en milieu. Die heeft zijn weerslag op de conservering van de collectie, maar ook op de reguliere openstelling voor het publiek en op bijzondere evenementen. Een goede toekomst voor het MLM is alleen te waarborgen, wanneer het fundament van de orga nisatie op orde is. De vaste staf zal kwalitatief en kwantitatief op sterkte moeten worden gebracht en het contingent vrijwilligers zal op peil moeten blijven. Van essentiële betekenis blijft ook de steun van de Stichting Vrienden van het MLM en de Koninklijke Luchtmacht nieuwe stijl, waarvan de contouren zich inmiddels aftekenen. De directie van het MLM gaat er vanuit dat het mu seum ook in de naaste toekomst een belangrijke speler zal blijven in de publieke presentatie van de Koninklijke Luchtmacht. Leidraad daarbij is de geschiedenis van de Nederlandse luchtstrijdkrach ten, maar ook de hedendaagse ontwikkelingen zullen aandacht krijgen. Een goed opgebouwde collectie, aansprekende vaste presentaties en tijdelijke exposities, laagdrempelig heid en een als prettig ervaren ambiance vormen de sleutels tot een succesvol museum. Door de jaren heen is er op al deze punten veel bereikt. De verza meling 'luchtmachtcuriosa' uit de jaren '60 is uitge groeid tot een volwaardig museum, dat anno 2005 zijn bestaansrecht dubbel en dwars heeft bewezen. Met de ruggesteun van de Koninklijke Luchtmacht en een grote toegewijde vriendenschaar zal er voor het Militaire Luchtvaart Museum ongetwijfeld een goede toekomst weggelegd zijn! Directeuren MLM (tot 2005) 1968-1980 G. Glerum (conservator) 1980-1982 Luitenant-Kolonel M.H.G. Coolen 1983-1989 Luitenant-Kolonel J.A. Boon 1990-1998 Luitenant-Kolonel M. Botma 1998-2000 Luitenant-Kolonel J.D. Piëst 2000- heden Dr. J.A.M.M. Janssen Voorzitters Stichting Vrienden MLM (tot 2005) 1980-1998 Generaal-Majoor b.d. H. Dieters 1998- heden Generaal-Majoor b.d. F.P. Schulte

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 14