Museaal Beleid Amersfoort 16 De Brewster B.339 Buffalo ML KNIL B3107, gebouwd door de Vrienden van de Militaire Luchtvaart Collectie maken deel uit van de stuurgroep. Bgen de Vries en cdre Horst presenteren in oktober 2001 een voor lopig plan in de Legerraad en de Luchtmachtraad. Het investeringsbedrag bedraagt 90M waarvan twee derde door de KL en een derde door de KLu wordt gedragen. Het belangrijkste werk voor het voortbestaan van beide musea, het behoud van het militair erfgoed en de instandhouding van de collecties, is gedaan door de Werkgroep Museaal Concept. In die groep, onder leiding van generaal-majoor KLu b.d. M.W. Geutjes(t), zitten vertegenwoordigers van de ver schillende krijgsmachtdelen. Ook de directeur van het MLM, dr. Janssen, heeft zitting in de werkgroep. In deze fase van het traject zijn de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee gevraagd te participeren in deze exercitie, maar beide krijgs machtdelen zien ervan af. Het Korps Mariniers doet alleen mee als Rotterdam de nieuwe locatie wordt. En bij de Marine zelf kan men zich al hele maal geen voorstelling vormen hoe een boot naar de Veluwe of waar dan ook te verslepen. In mei/juni 2001 schrijven dr. Janssen en dr. P. Kne vel, toentertijd werkzaam bij het Legermuseum, het eerste museale concept. Oud-MLM directeur luitenant-kolonel b.d. M. Botma en drs. P.H. Kamphuis hebben aan het overleg daarover deelge nomen. Het plan dat dan wordt voorgelegd aan de Legerraad en de Luchtmachtraad, voorziet in een veel méér geïntegreerde opzet dan het voorstel van de KL. De kern van het concept is een thematische benadering als uitgangspunt voor de verdere plan ontwikkeling. Dat museaal concept is op hoofdlij nen overeind gebleven bij de totstandkoming van de inrichting van het nieuwe museum. Er komen in de stuurgroep tal van zaken aan de orde. Uit praktische overwegingen worden daarom verschillende taakgerichte werkgroepen geformeerd. De Werkgroep Huisvesting bekijkt alle mogelijke concepten voor een nieuwe locatie. Medio 2001 kandideert de gemeente Amersfoort zich voor de vestiging van het Legermuseum en het MLM. Kort daarna stelt de stuurgroep voor het Legermuseum en het MLM te verhuizen naar de Bernhardkazerne in Amersfoort.3' De stuurgroep heeft serieus gekeken naar de loca tie Kamp van Zeist. Maar belangrijke belemmerin gen voor de bouw van een nieuw museum aldaar zijn milieuaspecten, de aangrenzende Lockerbie area en de plannen van de gemeente Zeist om een deel van het terrein te gebruiken voor industriële doeleinden. De beschikbare ruimte is daardoor onvoldoende om nieuwbouw op deze historische luchtmacht locatie te accommoderen. Ook de maxi maal toelaatbare bouwhoogte op Kamp van Zeist is een onoverkomelijke beperking voor de vestiging van het nieuwe museum. Tegen die achtergrond

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 18