Organisatie 20 van het Museaal Bestel en de reorganisatie van de defensiemusea, noemt hij het beheer en het onder houd van de meeste collecties 'onvoldoende profes sioneel'. Bovendien ontbreekt volgens hem ook een 'heldere museale visie en een eenduidig beleid.' 'Het is niet duidelijk wat Defensie precies met zijn historisch erfgoed wil bereiken'. In zijn brief aan de Tweede Kamer stelt hij voor alle defensiemusea onder te brengen in de Stichting Nationaal Militair Museum. Tegelijkertijd kondigt de staatssecretaris de bouw aan van een nieuw defensiemuseum op de vliegbasis Soesterberg waar de collecties van het MLM en het Legermuseum geïntegreerd zullen worden ondergebracht.11' Formeel is de minister wettelijk beheerder van de museum collecties. Minister J.A. Hennis Plas- schaert van Defensie wil zich echter minder daar mee bezighouden omdat museaal collectiebeheer 'geen kerntaak is voor Defensie.'12' Er wordt besloten taken als beheer en het onder houd van museale defensiecollecties 'op afstand' buiten de organisatie te plaatsen en over te dragen aan een private rechtspersoon i.c. de Stichting Defensiemusea. Een dergelijke opzet is ook het geval bij andere verzelfstandigde rijksmusea. De Stichting Nationaal Militair Museum kan net zo goed en waarschijnlijk nog beter het cultuur historische erfgoed van Defensie professioneel in stand houden. De McDonnell-Douglas F-15 Eagle in de kleuren van het Amerikaanse De werkgroepen betreffen Stichting Organisatie en Bedrijfsvoering, Museaal Concept, Collectie. Daar naast is er nog een PPS-team dat verantwoordelijk is voor de procedurele ontwikkeling en de opzet van het bouwproject. Het tijdschema dat voor de realisatie is gekozen loopt dan tot medio 2013 als het NMM zou moeten worden geopend. Uitgaande van de nieuwe centraal aangestuurde krijgsmacht door de Commandant der Strijd krachten èn vanuit het hiervoor bedoelde externe advies wordt in 2006 een Defensie brede museale beleidsvisie ontwikkeld. Voor de herziening van de museum organisatie bij Defensie en de bouw van een nieuw museum is in november 2007 de project organisatie Herinrichting Museaal Bestel Defensie opgezet. Deze omvangrijke operatie wordt aange stuurd door de Stuurgroep Defensiemusea onder leiding van de opvolgende plaatsvervangende directeuren-generaal (PSG' van het Ministerie van Defensie drs. P. de la Chambre en drs. J. Sikkel. Na zijn vertrek als PSG in augustus 2011 is drs. Sikkel nog tot eind 2013 aangebleven als voorzitter van de stuurgroep. Binnen die projectorganisatie bestaat een Projectteam onder leiding van ir. W. van Son, in februari 2008 afgelost door ir. J. Laval. Ook is er een Projectgroep waarin wordt overlegd met de museumdirecteuren en een aantal werkgroepen. Dr. Janssen leidt de Werkgroep Museaal Concept. Eind augustus 2007 verschijnt een presentatiecon cept. Het is een eerste verkenning waarvoor het plan uit 2001 mede als basis heeft gediend. Dat en de eerder uitgebrachte adviezen van de commissie Knoop-Van Zoest en de Werkgroep Museaal Con cept van genmaj KLu b.d. Geutjes uit 2001, dienen als uitgangspunten voor de taakuitvoering van de nieuwe werkgroep. Zo wordt er in het eerste concept nog uitgegaan van een alarmerend klein aantal vliegtuigen in de middelenhal. De SVMLM heeft destijds al haar bezorgdheid daarover uitge drukt. Het nieuwe museum zou als gevolg daarvan behoorlijk aan aantrekkingskracht kunnen verlie zen.13'' Later is dat rechtgetrokken in het museale eind- concept van de werkgroep en in de Exhibition Brief. Daarin de verschillende thema's worden be schreven alsmede de invulling van de expositie in de middelenhal. Voorjaar 2009 heeft de stuurgroep het museaal concept goedgekeurd. Toen is het plan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 22