24 Het zal zeker even wennen zijn, schrijft dr. Janssen in de Spinner.24) Met de totstandkoming van het NMM hebben tien tallen mensen van Defensie of anderszins bij het project betrokkenen, de afgelopen 15 jaar in enig teamverband of individueel, een buitengewone prestatie geleverd. Zó buitengewoon en zó betrok ken dat enkelen voor zichzelf een grens hebben moeten trekken. De realisatie van het nieuwe defensiemuseum is een mega samenspel geworden van beleidsvoornemens en dito afspraken, gedach tewisselingen, meningsverschillen en twijfel. Maar ook het geloof dat het in samenspraak en overleg in tal van werkgroepen, stuurgroepen en andere fora wel goed zou komen. Het resultaat mag er dan ook zijn, hoewel wat betreft de collectie best nog wat 'punten op de i' mogen worden gezet. 'Het grote publiek weet de weg goed te vinden', zegt dr. Janssen. 'En wat me vooral blij maakt, is dat het museumconcept zoals het er nu staat, zo goed wordt ontvangen'. Dankzij iedereen die eraan heeft meegewerkt, is er in ons land nieuwe museale infrastructuur beschikbaar gekomen waardoor het militair erfgoed van land- en luchtmacht nog tot in lengte van jaren behouden kan blijven. Met bijzondere dank aan dr. J.A.M.M. Janssen. Noten: 1. Negentig jaar Legermuseum 1913-2003, Ella van Mourik-Karremans, Delft 2003, p.123-125. 2. Een publieke tribune voor de krijgsmacht, Dick Berlijn, generaal KLu b.d, in Voorwaarts!MARS, Militaire musea in de samenleving, Musea als maat schappelijke organisaties, Franklin van der Pols en Jaap Willems, uitg. Legermuseum, 2013, p.286, ISBN 978-90-5972-733-5. 3. Nationaal Militair Museum, een nieuwe bestemming voor de Vliegbasis Soesterberg, dr. J.A.M.M. Janssen, directeur MLM, in Onze Luchtmacht, 65e jg, nr.1, feb /mrt 2013, p.16. 4. Verslag vergadering Algemeen Bestuur SVMLM 9 mei 2003, dd. 6 juni 2003, pt. 3 Toekomst MLM. 5. Nieuwsbrieven SVMLM nr. 63 okt 1997, nr. 64 jan 1998, @mail correspon dentie kol KLu b.d. S.A.M. Wulffaert met auteur dd. 3 mei 2015) 6. Verslag vergadering Algemeen Bestuur SVMLM en het College van Advies 28 nov 2003, dd. 10 jan 2004, pt. 3 Toekomst MLM. 7. Verslag vergadering Algemeen Bestuur SVMLM 14 dec 2004, dd. 20 jan 2005, pt. 9, Toekomst MLM. 8. Verslag vergadering Algemeen Bestuur SVMLM 22 juli 2005, dd. 24 juli 2005, pt. 4, Toekomst MLM. 9. Ook het Marechausseemuseum in Buren zou volgens dit advies opgaan in het NMM. Die optie is naderhand verlaten. 10. Het voornemen om het Museum Bronbeek onder te brengen in de Stichting Defensiemusea is in 2010 ingetrokken. Aanleiding daarvoor is het besluit om het Indisch Herinneringscentrum op Landgoed Bronbeek te vestigen dat een vergaande samenwerking aangaat met het Museum Bronbeek (Nota Vetera- nenzorg dd. 7 juni 2010, Kamerstuk 30 139 nr. 75). 11Brief Staatsecretaris C. van der Knaap van Defensie aan Voorzitter Tweede Kamer, 30 300 X Vaststelling begrotingsstaten van het Ministerie van Defen sie (X) voor het jaar 2006, nr. 127 dd. 10 juli 2006. 12. Brief Minister J.A. Hennis Plasschaert van Defensie aan Voorzitter Tweede Kamer, nr. BS2013030379 dd. 7 feb 2014, Oprichting Stichting Defensiemusea. 13. Verslag vergadering Algemeen Bestuur SVMLM 5 okt 2007, dd. 24 juli 2005, pt. 7, Toekomst MLM. 14. Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen. Daarbij werken het Rijk en bedrijven langdurig samen aan infrastructurele projecten. Het doel van deze samenwerking is: kwalitatief betere eindproducten voor minder geld. Taken en risico's worden verdeeld. Elke partij is verantwoordelijk voor de taken die zij het best kan uitvoeren en voor de risico's die daarbij horen. PPS wordt doorgaans vastgelegd in een zgn. DBFM of DBFMO-contract en betreft: Design, Build, Finance, Maintain Operate (Ontwerp, Bouw, Financiering, Onderhoud en Beheer). Deze componenten zijn de verantwoordelijkheid van de projectbeheerder, die componenten kan outsourcen naar subcon tractors. Hiermee worden genoemde verantwoordelijkheden overgedragen aan marktpartijen met als bedoeling dat meerwaarde wordt gerealiseerd: projecten zijn van dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs of zijn van betere kwaliteit tegen een gelijke prijs. Bovendien kunnen projecten sneller worden opgeleverd. Risico's die samenhangen met overdracht tussen ontwerp, bouw en onderhoud worden hiermee volledig bij de marktpartij neergelegd en door één aanbesteding voor al deze onderdelen worden ook de transactiekosten uiteindelijk lager. (Wikipedia) 15. PPP: Public Privat Partnerships. 16. Notities van de Voorzitter, cdre KLu b.d. Freek Groen, Voorzitter Vrienden van de Militaire Luchtvaart Collectie, Spinner 53, juli 2014, p.2, uitg. Stichting Vrienden van de Militaire Luchtvaart Collectie. 17. Museumbezoek, Operatie 'Hang 'm Highde inrichting van een nieuw museum, drs. Arno van der Holst, Verenigde Vleugels, tijdschrift voor de Nederlandse en Belgische luchtvaarthistorie, 16e jg, nr. 5 sep 2014, p.24. Stichting Verenigde Vleugels Oegstgeest, uitg. Hein van Meerten. 18. Kamerstuk Staten-Generaal 2013-2014, 33864 nr. A/1 Oprichting Stichting Defensiemusea dd. 12 feb 2014. 19. Corporate communicatie is een instrument van het management waarmee op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier, alle bewust gehanteerde vor men van in- en externe communicatie zodanig op elkaar worden afgestemd dat een positieve basis ontstaat voor communicatie met de doelgroepen waar men een afhankelijkheidsrelatie mee heeft. 20. Brief Minister drs. J.S.J. Hillen van Defensie aan Voorzitter Tweede Kamer, nr. BS2012013639 dd. 7 mei 2012, Voortgangsrapportage Herinrichting Museaal Bestel Defensie. 21. Public Affairs is de strategische managementfunctie waarmee wordt inge speeld op kansen en bedreigingen die voortkomen uit politiek-maatschap- pelijke veranderingen, processen van publieke meningsvorming en politieke besluitvorming. 22. Er is getracht confirmatie hiervan te verkrijgen bij het NMM. 23. Nationaal Militair Museum (Soesterberg), Marinemuseum (Den Helder), Mariniersmuseum (Rotterdam), Marechausseemuseum (Buren). 24. Notities uit het museum, Werken aan de Toekomst, Afscheid, dr. J.A.M.M. Janssen, Directeur MLM, Spinner nr. 52, apr 2014, p.2 uitg. Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum. Bronnen: Dr. J.A.M.M. Janssen, bgen Cav dr. P.H. de Vries, genmaj KLu b.d. F. Horst, genmaj KLu b.d. F.P. Schulte, cdre F. Groen, ltkol KLu b.d. D. Piëst, maj b.d. AAT J.H.M.L. Peters. Overige bronnen: De Toekomst van het Militaire Luchtvaart Museum, een Visie, genmaj KLu b.d. F.P. Schulte, Vz Stichting Vrienden MLM, dd. 19 maart 2001. Tender als Wapenwedloop, M. Schellekens, Bid director PPP Heijmans, in Overruimte (een initiatief van Heijmans), Internet, 10 mei 2012. Brief Minister van Defensie aan Voorzitter Tweede Kamer, nr. BS2014033805 dd. 12 nov 2014, Stand van zaken Defensiemusea. Brief genmaj KLu b.d. F.P. Schulte, Vz SVMLM aan genmaj KLu b.d. M.H. Geutjes dd. 19 maart 2001. Email correspondentie genmaj KLu b.d. F. Horst met auteur dd. 23 feb 2015. Email correspondentie genmaj Cav b.d. dr. P.H. de Vries met auteur dd. 20-23 mrt 2015. Email correspondentie dr. J.A.M.M. Janssen met auteur dd. 23 mrt-7 apr 2015.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 26